Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις που περιέχονται εδώ, διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Οι παρόντες Όροι ισχύουν με πλήρη ισχύ για τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού τόπου αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το inflectionpointdiary.com, αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που έχετε στην κατοχή σας, το οποίο ενδεχομένως έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στο “Στα Στρώματα του Υπνωτισμού” οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Χορηγείται περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, προβολής του υλικού που περιέχεται στη διεύθυνση inflectionpointdiary.com.

Περιορισμοί

Ρητά και εμφατικά απαγορεύονται όλα τα παρακάτω: Να δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε μέσο, να εκτελείτε δημόσια ή να προβάλλετε οποιοδήποτε υλικό της Ιστοσελίδας, Να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο με τρόπο που είναι καταστρεπτικός ή που θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιος για αυτόν .

Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας αποκλείονται από την πρόσβαση από εσάς και το “Στα Στρώματα του Ύπνου” ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε άλλες περιοχές αυτού του Δικτυακού Τόπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του.
Παροχή εγγυήσεων

Το “Στα Στρώματα του Ύπνου” δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτή την Ιστοσελίδα ή το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επιπλέον, κανένα περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θεωρείται ότι παρέχει συμβουλές σε εσάς.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο ιστόπος δεν είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή οποιοδήποτε από τους συντελεστές του. Το “Στα Στρώματα του Ύπνου”, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελέσιμη ή άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, η μη εκτελεστότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει τους παρόντες Όρους μη εκτελεστούς ή άκυρους στο σύνολό τους. Οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να θίγονται οι λοιπές διατάξεις που περιέχονται στο παρόν.

Μεταβολή Όρων

Οι Όροι αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή, το “Στα Στρώματα του Ύπνου” θεωρεί ότι ανατρέχετε σε αυτούς τους όρους σε τακτική βάση για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού τόπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αναγνωρίζετε την ευθύνη σας να το κάνετε.

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών ειδοποιήσεων και αποποιήσεων που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του “Στα Στρώματα του Ύπνου” και υμών όσον αφορά τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σε σχέση με αυτές.

Νόμοι και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.